Scriptorium balcanicum

Български език

            Един съботен следобед, по време на посещение на изложба на стари книги ни хрумна идеята за издаване на факсимилни издания. За щастие акад. Аксиния Джурова от Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ откликна на нашето запитване като получихме от нея помощ, напътствия и вдъхновение и така започна историята на издаването на факсимилета.

            Факсимиле (от латински fac simile, "направи подобно") е копие на стара книга, манускрипт и др. с историческо или културно значение. Копието задължително наподобява във възможно най-голяма степен и детайл оригинала като мащаб, цвят, състояние, усет за материала, от който е направен оригиналът. Илюминирано факсимиле е манускрипт, при който текстът е с добавени декорации като инициали, рамки, картини, миниатюри и др.

Всичко това позволява на читателя и ценителя да може да се радва, чете и изучава ръкописа когато поиска, вместо да го гледа през стъклото в музея.

Свитък-амулет от колекцията на проф. Иван Дуйчев

 20181005 131031L

 

Свитъкът-амулет е илюминирано факсимилно издание. Публикува се в лимитирана серия от 495 номерирани и сертифицирани броя. След изчерпване на количествата по договор с притежателя на оригинала няма да се публикуват нови копия в рамките на най-малко 10 години, независимо от интереса към изданието.

Свитъкът амулет от колекцията на проф. Иван Дуйчев е сред най-интересните образци от този род. Написан е в началото на ХVІІ в. в гр. Копривница, Хърватско. Представлява лента с дължина 4100 мм и ширина 11 мм. Освен текстове, съдържа седем миниатюри и седем магически кръга, поместени в края.

Настоящият амулет-свитък е от типа "Богородичен пояс", който сам по себе си също е апокриф. Към него са добавени по-древни апотропейни (защитни) текстове, но в християнизирана форма.

Свитъкът е единственият цялостно запазен илюминиран свитък-амулет
в цялата южнославянска традиция.

Известно е, че подобни свитъци-амулети са увивани около пояса да предпазват от болести, зли сили, уроки и др., което вероятно е резултат от желанията на поръчителя.

Придружаваща студия

Факсимилното издание на свитъка се придружава от научна студия, написана на достъпен език. Съдържа превод на текста на съвременен език с коментар. Към превода има точни указания какво липсва и по аналогия с кой друг манускрипт този текст се възстановява, така че читателят ще може да прочете целия текст, но на съвременен език и възстановен по други сродни манускрипти.

Придружаващата студия е написана от проф. Аксиния Джурова и от проф. Вася Велинова. Публикувани са за пръв път в света свитъци от Етиопия, дадено е развитието на амулетите от шумерите, коптите, юдеите, арабите и е направена съпоставка с нашия амулет. Придружава се от богат снимков материал. Студията е публикувана на български, руски, английски и френски език.

 20181005 131031L   20181005 131132

20181005 131238   0 02 02 bdd9f3303b129affa22946e237534d482206d0ec4f40f8f136810ad40cca1cae 1c6d930dde736a

20181005 131423   20181005 132019

 

За поръчка, свържете се с нас на нашите Контакти

 

Украсени гръцки ръкописи от държавния архив в Тирана (VI - ХIV век) – фототипно издание – сборник в два тома

През 2012 година получихме награда-статуетка от Министерство на културата за изданието Украсени гръцки ръкописи от държавния архив в Тирана (VI - ХIV век).

owl  albanski

Гръцките ръкописи, събрани в Държавния архив в Тирана, по съдържание предимно библейски, агиографски,  патристични, аскетични, предлагат голямо разнообразие в своето оформление, украса и тип писмо.

Този том включва 14 от съхраняваните във Фонд 488 в Държавния архив ръкописи, непоказвани и непроучвани досега.

Така част от гръцките ръкописи във Фонд 488 от Държавния архив представляват голям интерес, като оформеното във вид на кръст четвероевангелие Корча 93 и изцяло изписаното с червено мастило четвероевангелие Корча 92. Новите тенденции в украсата, проявили се в използването на златото и емайловата техника в константинополските ръкописи, са застъпени в четвероевангелията от средата и края на Х век (Berat 4 u Vlorë 5). В ръкописа, съдържащ Апостолски послания (Берат 17) от края на  Х век, личат следите на зародилия се през Х в. и просъществувал съвсем кратко до средата на ХI в. Laubsägestil. В Blütenblattstil, но в по-късна модификация са издържани Изборните евангелия Вльора 11 и Берат 13. Тук е и едно от най-богато илюстринаните четвероевангелия на Палеологовия ренесанс, съхранявани в Държавния архив - Вльора 10.

Изданието съдържа два тома – първият е с описание на 14 ръкописа от Държавния архив в Тирана на френски език, а вторият – албум с илюстрации, орнаменти и украси от въпросните ръкописи.

albanski awdawd

За поръчка, свържете се с нас на нашите Контакти

 

Сборник „Различни потреби“ (Книга за пътника) от 1571/1572 г.

Издадена във Венеция, столицата на европейското книгопечатане през 1571/1572 година, тази малка книга е отпечатана от родения в Каменна река близо до Коласийския град (Кюстендил), Яков Крайков, работил извън териториалните граници на своята родина – първият български печатар и книжар, който не само е печатал книгите, но и ги е разпространявал.

През втората половина на ХVI век са издадени 219 книги на кирилица в различни европейски центрове. От тях в хранилищата на Европа са съхранени до днес около 3710 екземпляра. На фона на тази продукция и запазеност на старопечатните книги е невероятно, че от Сборника на Яков Крайков „Различни потреби“ (или „Книга за пътника“) в света са известни само четири екземпляра (три пълни и един непълен).

Книгата съдържа II +128 + I листа. Тя е печатана с двуцветен печат – черно мастило за текста и червено-оранжево за заглавията на отделните текстови единици и за различни графични знаци.

В придружаващата студия, написана на български и италиански език от акад. Аксиния Джурова, подробно е описан текстът на сборника на достъпен съвременен език, а заедно с това и обяснения и препратки към други подобни издания.

За поръчка, свържете се с нас на нашите Контакти


English

3333